Fenichel Sámuel Önképzőkör

AZ ÖNKÉPZÉS MÚLTJA ÉS JELENE A BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUMBAN


Az erdélyi református főiskola alapításának gondolata már a XVI. században, János Zsigmond uralkodása idején felmerült. Bethlen Gábor fejedelem kezdeményezésére az 1622-es kolozsvári országgyűlés elhatározta, hogy a már létező gyulafehérvári protestáns iskolát akadémiai rangra emelte. „Teremteni kell itthon egy erdélyi Heidelbergát, megékesíteni tudós professzorokkal, és gyűjteni köréjük nagy számmal tehetséges és tanulni vágyó, igyekvő ifjakat – legjavukat kiválasztani a társadalom és a közélet javára” vallotta Bethlen Gábor. Ennek az akadémiának jogutóda a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium.

A fejedelem rendeletére Gyulafehérvárt létesített, majd I. Apafy Mihály által Nagyenyedre költöztetett főiskola alapozta meg azt a műveltséget, amely Erdély biztonságának fundamentuma volt. Ehhez az iskolához kapcsolódik szűkebb hazánk tudósainak legalább kétharmada. Itt tanított Apáczai Csere János, az első magyar enciklopédia írója, Pápai Páriz Ferenc, az első magyar orvosi könyv szerzője, Benkő Ferenc, aki az első magyar ásványtant írta, ífj. Zeyk Miklós, az első erdélyi ornitológus. Itt tanult Benkő József a növénytan első tudományos művelője és Erdély első leírója, Bod Péter a Magyar Athenas szerzője, Bolyai Farkas a marosvásárhelyi lángész professzor, Kőrösi Csoma Sándor, a tibeti-angol szótár és nyelvtan megalkotója, Sipos Pál, az első eredeti magyar matematikai értekezést szerzője, amelyet a berlini akadémia aranyéremmel díjazott. Ne feledkezzünk meg az irodalmárokról sem! Itt tanított Áprily Lajos, itt tanult és tanított Vita Zsigmond. Itt ismerkedett az irodalommal Kemény Zsigmond, Kemény János, Berde Mária, Makkai Sándor, Sipos Domokos, Szentimrei Jenő és Sütő András. Itt tanult Erdély Széchenyije: gróf Mikó Imre. Végül, de nem utolsó sorban innen indultak a trópusokra Fenichel Sámuel és dr. Sáska László, a nagyenyedi vándorok, akik munkásságukkal sokat tettek azért, hogy a magyar tudományosságot külföldön is elismerjék.

A MÚLT

A Bethlen Gábor Kollégiumban több évszázados hagyománya van az önképzésnek. 1791-ben Thoroczkay Pál vezetésével egy diákcsoport vállalkozott az anyanyelv művelésére. A diákok drámákat fordítanak le magyarra, de írnak szónoki- illetve szépprózai stílusgyakorlatokat is. E csoport azonban a hatalom tilalmai miatt feloszlott.

1820-tól kezdve az enyedi fiatalok rendszeresen megemlékeztek az alapító fejedelemről és ilyenkor nyomtatásban is megjelentek a szónoklatok és az elhangzott ódák.

1830-ban a diákság újra elhatározta, hogy önképző társaságot alapít: „a 1830-as évek elején a kollégiumban meginduló irodalmi ébredés hatására 1835-37-ben, majd 1839-ben ifjúsági olvasótársaság szerveződik, kiadják a Virágkosár (1837), majd Korány (1847) című zsebkönyvet, és komoly művelődési programot tűznek ki maguk elé. Mindez Szász Károlytól kapott serkentést, irányítást.” Mivel politikai kérdésekkel is foglalkoztak, a zaklatások miatt 1836-ban ez is feloszlott, ugyanúgy, mint az 1833-ban alakult Társalkodva Olvasó Egyesület.

A köztudatban 1859. szerepel, mint az első önképzőkör megalakulásának éve. Akkor alakult meg az Általános Ifjúsági Önképzőkör, amelynek vezetését Herepei Károly professzor vállalta. Elhatározták a Haladjunk című diáklap kiadását is.

1872-ben az Általános Ifjúsági Önképzőkör részeként megalakult a Teológiai Önképzőkör, amely 1879-től már önállóan működött.

1893-ban megalakult a gimnazisták önképzőköre, az elején ez is, mint az Általános Ifjúsági Önképzőkör része. A gimnazisták köre 1898-tól Kemény Zsigmond Önképzőkör néven működött. Ennek a körnek a tevékenységét az 1920-as években Áprily Lajos költő-tanár vezette.

Az 1906-07-es iskolai évben megalakult a Bethlen Gábor Kör, amely vallásos célú volt.

1893-ban a kollégiumban működő tanítóképzős diákok is önképzőkörben szervezkedtek. Körük az 1899-1900-as iskolai évtől Gáspár János Önképzőkör néven működött.

1920-ig pezsgett az élet ezekben az önképzőkörökben. A tantestület és a köröket irányító Állandó Bizottság pályázatokat írt ki a tagok számára. 1885-től 1920-ig hozzávetőleg 300 jeligés dolgozat készült el. A testi és szellemi önképzéshez nagyban hozzájárultak az alaposan megszervezett kirándulások.

Juhász Albert vallástanár az 1926-os évben megkísérelte fenntartani a hagyományos önképzőkört, de az új hatalom nem támogatta azokat a diáktevékenységeket, amelyeket nem központilag szerveztek.

1929-ben beindult a cserkészmozgalom.

1930-ban az Ifjúsági Keresztény Egyesület.

1929-32-ben Szabó T. Attila vezetésével rövid ideig feltámadt a Gáspár János Önképzőkör.

1945-ben Deák Ferenc tanár kezdeményezésére megalakult a Kőrösi Csoma Sándor Olvasókör és elhatározták a Haladjunk folyóirat újraindítását.

A 70-es években az önképzés az Áprily Lajos Irodalmi Körben valósul meg, de fontos szerep jutott a diákklub vitadélutánjainak is. Nemsokára megszűnik a tanítóképző, leépülnek a líceumi osztályok, és a szocialista nevelés forgatagában alig marad idő a hagyományos önképzőköri tevékenységre.

ARANY KORSZAK

Az 1989-es fordulat nyomán elkezdődött a visszarendeződés. Újraindult a Haladjunk című diáklap, amelyet később Lárma, majd a Firkász követett.

1990 októberében megalakul az alsó tagozat irodalmi köre, és nemsokára beindul a felsősök Irodalmi Kávéháza is, amelynek rendezvényein számos kortárs irodalmi személyiség vett részt.

2000. szeptember 27-én megalakult a Fenichel Sámuel Önképzőkör. Az eredeti elgondolás az volt, hogy csak természettudományos érdeklődésű diákokat foglaljon magába a kör, de végül úgy döntöttünk, hogy bárkit szívesen segítünk és támogatunk a kollégium diákjai közül, függetlenül attól, milyen témakörben szeretne információkat szerezni, kutatni, tudományos dolgozatot írni vagy bemutatni, előadást vagy más bemutatót rendezni.

Önképzőkörünk céljai:

  1. Támogatni és népszerűsíteni a kollégium diákjainak tudományos tevékenységét. E célból felkutatjuk a tehetséges diákokat, kihirdetjük a különböző rendezvényeken szerzett díjakat, sajtón és rádión keresztül számolunk be az eredményeinkről, folyóiratokban publikáljuk a dolgozatokat és diákcikkeket. Anyagi feltételeket biztosítunk a tudományos dolgozatok elkészítéséhez és bemutatásához.
  2. Munkafeltételeket biztosítani körünk diákjainak. A budapesti Kutató Diákokért Alapítvány illetve a nagyenyedi Bethlen Alapítvány segítségével beszereztünk két korszerű számítógépet, CD- illetve DVD-írót, szkenert és nyomtatót.
  3. Diáktudományos ülésszakok megszervezése, és az ehhez szükséges anyagi háttér előteremtése. Ezen a téren 3 helyi jellegű tudományos konferenciát rendeztünk. 2003 őszén a kollégiumban kapott helyet a TUDEK 2003 erdélyi konferenciája is.
  4. A kollégium neves személyiségeinek és gyűjteményeinek ismertetése. Diákjaink felkutatták a kollégium híres diákjai és tanárai munkásságát (Pápai Páriz Ferenc, Benkő Ferenc, Ifj. Zeyk Miklós, Fenichel Sámuel, dr. Sáska László, Áprily Lajos, Vita Zsigmond stb.) és foglalkoztak a Természetrajzi Múzeum, a Történelmi Múzeum valamint a Bethlen Könyvtár gyűjteményeivel.
  5. Nagyenyed és környéke természeti, történelmi, építészeti és néprajzi nevezetességeinek bemutatása. A dolgozatokban szerepelt: Torockó vidéke, a Szkerice-Bélavári rezervátum, a nagyenyedi Szabaderdő, a Magyarbagói Feneketlen-tó, a bethlenszentmikósi kastély, a marosújvári sóbánya és sósfürdő, Magyarlapád és Tövis környéke stb.. Mivel diákjaink hazánk minden vidékéről származnak sor került más tájegységek és természeti ritkaságok bemutatására is: a Hargita-hegység, a Vargyas völgye és szorosa, a Rétyi Nyír, a Szilágyság, a Mezőség, a Gyergyói-medence, a Gyimesek.
  6. A környezetvédelemmel kapcsolatos diáktevékenységek megszervezése és támogatása. Ebből a célból részt vettünk a norvég Savas eső projektben, elemeztük Enyed patakának vizét és a marosújvári szódagyár ülepítőinek állapotát.
  7. A különböző diákköri tevékenységgel kapcsolatos utazások és kirándulások támogatása. Erre a célra különböző alapítványoktól kértünk és kaptunk anyagi támogatást. Ugyanakkor számos nagyenyedi és erdélyi vállalatnál, vállakozónál, szervezetnél és magánszemélynél kilincseltünk sikeresen.

Az önképzőkör diákjai rendszeresen részt vesznek a csurgói (azelőtt kunszentmiklósi) RKTDK konferenciákon, a budapesti Természet Világa diákcikk pályázatán, a budapesti Kutató Diákok Országos Szövetsége által rendezett TUDOK konferenciákon és az ezzel kapcsolatos regionális TUDEK konferenciákon, de beneveztek a budapesti Innovációs Versenyre, a bukaresti Ötletbörzére, a sárvári Fiatal Írok és Költők Fesztiváljára és más hasonló magyarországi illetve erdélyi rendezvényekre.

Versenyen kívül más rendezvényeken is szerepeltek. Ezeknek a bemutatóknak színhelyei voltak: a nagyenyedi Titu Maiorescu Kollégium, (2001-ben, románul), a szegedi Piarista Gimnázium (2002) az aradi Csíki Gergely Iskolaközpont (2003) a debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (2003), a tordai Szabadegyetem (2005), az aranyosgyéresi Szabadegyetem (2006) és az aranyosgyéresi gimnázium magyar tagozatának terme (2006).

A kör diákjai 2000-2010 közötti években 131 dolgozatot írtak. Eredményeinket hosszú lenne felsorolni, ha összegezzük azonban, akkor Romániában 69 díjat szereztünk (21 első-, 19 második-, 15 harmadik- és 14 különdíj), Magyarországon pedig 66 díjat (12 első-, 16 második-, 11 harmadik- és 27 különdíj). A kör tagjainak 48 cikke és tanulmánya jelent meg.

 Fenichel Sámuel Önképzőkör tagjai által írt dolgozatok

Szám

A diák neve

A dolgozat címe

Év/tanár

1

Avram Melinda

Fenichel Sámuel kevésbé ismert Romániai kutatómunkája Olvasás

2009/DA1

2

Balázs Kinga

Az ásványok költője és a rímek tudósa Olvasás

2005/DA

3

Balázs Kinga

A zöld növény kapocs az ég és a föld között Olvasás

2001/DA

4

Balázs Kinga

„És jön Tudósod… és jön Poétád” Olvasás

2001/DA

5

Balázs Kinga

„A pisai ferde torony árnyékában” – Tudomány és művelődéstörténet Németh László Galilei című drámájában Olvasás

2002/DA

6

Balázs Olga
Sallai Gyöngyi

RARITATUM ET RERUM NATURALIUM MUSEUM – A Ritkaságoknak és Természeti Dolgoknak Museuma vagy Gyűjteményes Háza. Olvasás

2000/DA

7

Bárócz Lehel

Környezetünk védelmének törpe óriásai

2001/BI

8

Bede István

Mi lesz veled Rétyi Nyír? Olvasás

2005/KSzÁ2

9

Bíró Dalma
Kónya Mónika

Régi fizikai kísérleti eszközök a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban Olvasás

2007/DA

10

Bíró Dalma

A Bethlen Könyvtár atlaszgyűjteménye Olvasás

2009/DA

11

Boca Paula

„Gyilkos harmatcseppek”…avagy a harmatfű nyomában Olvasás

2009/LE3

12

Bocşan Aliz

Lehet-e egy békából királyfi? Olvasás

2009/LE

13

Boşca Xenia

Mit is egyem, répát, retket, mogyorót? Olvasás

2009/LE

14

Bőrőczki Károly

Mezőzáh kincse: a tízezer éves bazsarózsa Olvasás

2001/DA

15

Buda Éva Emese

Hétfalusi hagyományok családom emlékezetében Olvasás

2000/BB

16

Comănici Melinda
Horváth Enikő

A sokoldalú Bolyai Farkas Olvasás

2008/DA

17

Deák Júlia

Népi hagyományból művészet – a gyimesi írott tojás Olvasás

2005/DA

18

Deák Júlia

Fejfák régen és ma Olvasás

2004/DA

19

Demény Norbert

A nagygombák gyógyító hatása Olvasás

2010/DA

20

Dobra Emese
Vinczellér Erzsébet

Rekviem egy rezervátumért Olvasás

2000/DA

21

Dvorácsek Norbert
László Szabolcs

A Feneketlen-tó növényei és gombái Olvasás

2003/DA,LE

22

Fábián Erika-Katalin

Wass Albert, az ember (Beszélgetések Wass Endrével) Olvasás

2004/DA

23

Farkas Krisztina
Szilágyi Ildikó

Áprily madarai Olvasás

2000/DA

24

Farkas Krisztina
Szilágyi Ildikó

Vadvirágok igézete (A vadvirágok Áprily költészetében) Olvasás

2000/DA

25

Fehér Kinga Enikő
Katona István

Nagyenyed és környékének légszennyezési állapota Olvasás

2001/BI4,BB5

26

Fekete Dózsa Noémi

A légkör dinamikájának fizikai tényezői és az általános légkörzés

2007/

27

Ferencz Gábor Antal

„Régiséget kerestetnek!” – Egy gyűjtemény története Olvasás

2006/TM6

28

Ferencz Gábor Antal

Juhmérés, de nem kilóra Olvasás

2006/TM

29

Ferencz Gábor Antal

Geleji Katona I. élete és munkássága Olvasás

2006/TM

30

Firtelmeister Erzsébet

Gyimesek árvája – Gyimesbükk Olvasás

2002/DA

31

Fogarasi Anna-Mária

„Ember voltam remegő daloló”- Jékely Lajos, a pedagógus Olvasás

2003/DA

32

Fogarasi Anna-Mária

Modern Dialogo- Kivezetés a tértechnológiából Olvasás

2005/DA

33

Fogarasi Anna-Mária

„Boszorkányos könyvek” és „mágusok” – adalékok a magyar kísérleti fizikaoktatás történetéhez Olvasás

2003/DA

34

Fogarasi Anna-Mária

A patakom, Enyed pataka vizének minősítése forrásától a torkolatáig Olvasás

2004/DA

35

Fullajtár Attila
Györfi György István

Napállandó mérés Nagyenyeden Olvasás

2003/DA

36

Györke Zsuzsanna

Árpaaratás és ónöntés Torockószentgyörgyön – Hagyományos gyógynövények, népi gyógymódok és babonák Olvasás

2005/DA

37

Hăprean Klára

Csernobil és a gombák Olvasás

2002/DA

38

Härtlein Júlia

A kor modern betegsége: az allergia Olvasás

2001/LE

39

Härtlein Júlia
Péczi Nusi

PAX CORPORIS, az első magyar orvosi könyv Olvasás

2000/DA

40

Hening Helga

Fehér tenger Olvasás

2001/DA

41

Hening Helga

Volt egyszer egy fürdőhely… Olvasás

2002/DA

42

Horhát Dalma

A növényvilág csodái: a kaktuszok

2007/LE

43

Horváth Enikő

A Szent Korona és az alvó óriás (novella) Olvasás

2009/DA

44

Horváth Enikő

Gyógyászatban használt fertőtlenítési eljárások a kezdetektől napjainkig – Semmelweis Ignác „az anyák megmentője” Olvasás

2009/LE

45

Hosszú Tünde, Mán Bianka, Szakács Júlia

Féltve őrzött kincseink

2005/LE

46

Jenei László

A fényes büszke vár alatt

2001/DA

47

Jenei László Loránd

Egy alig ismert csodafürdő – a Nádasszéki feketefürdő Olvasás

2003/DA

48

Joó Katalin,
Szabó Tímea

Egy nap a méhek világában

2008/LE

49

Karsai Gitta

Táplálkozás vércsoportok szerint Olvasás

2000/BI,BB

50

Karsai Gyöngyi

A biokultúra, a  biogazdálkodásé a jövő

2009/LE

51

Kerekes Tímea

Az erdő a világ tüdeje

2005/LE

52

Kiss Réka Beáta

A harmatfű nyomában Olvasás

2001/DA

53

Kiss Réka Beáta

Hunyadi templomai, avagy három a magyar igazság Olvasás

2000/DA

54

Kovács Enikő

Vízmalom a múzeumfaluban

2001/BB

55

Kovács Kinga

Sütő András és Nagyenyed Olvasás

2007/TM

56

Krall Eszter

Megfigyelések séta közben az Almási barlangban Olvasás

2002/BB,DA

57

Krall Eszter

A madarak szerelmese – Ifj. Zeyk Miklós, az első erdélyi ornitológus Olvasás

2003/DA

58

Krall Eszter

Ifj. Zeyk Miklós, a pedagógus Olvasás

2003/DA

59

Krall Eszter

Baj van Köpecen

2001/KM7

60

Krizbai Ágnes

Az élet sója Olvasás

2000/BI,BB

61

Krizbai Ágnes

Az ezerarcú kór Olvasás

2001/BI,BB

62

Kulcsár Zsófia-Hilda

Mi lesz veled Árpika? Olvasás

2003/DA

63

Mán Bianka
Szakács Júlia

A nagyenyedi két ……Ginkgo biloba

2005/LE

64

Mán Bianka, Szakács Júlia, Turzai Orsolya

Téli állatvédelem településemen Olvasás

2006/LE

65

Mán Bianka
Hosszú Tünde

Egészséges életmód a boldogságunkért

2007/LE

66

Marshalkó Zoltán
Huros Raul

Érdekes kísérletek állóhullámokkal Olvasás

2000/DA

67

Maxim Orsolya

Nagyenyed különleges fái Olvasás

2006/DA

68

Maxim Orsolya

BodPéter térképei Olvasás

2007/DA

69

Maxim Orsolya

Máthé apród, Izabella királyné vagyonának megmentője (drámai mű két színben) Olvasás

2009/DA

70

Maxim Orsolya

Pápai Páriz Ferenc, a „híres Poéta, jó Philosophus, Historikus, Theologus; az Orvoslás Mesterségében merő Eskulapius” Olvasás

2008/DA

71

Maxim Orsolya

A Bibliában használt szófordulatok és képek megjelenése a magyar irodalomban, a történelmi Magyarország területén Olvasás

2009/FK8

72

Maxim Orsolya

Egészséges-e az egészséges diák? Olvasás

2009/LE

73

Maxim Orsolya

Sipos Pál a sokoldalú tudós Olvasás

2006/DA

74

Maxim Orsolya
Vakon Mária

A fehér gólya és védelme Olvasás

2008/LE

75

Moldován Margit Mária

Nagyenyedtől Tanzániáig Olvasás

2005/BB

76

Molnár Enikő

Kós Károly, a XX. század erdélyi polihisztora Olvasás

2003/DA

77

Molnár Enikő

A magyarság sorsproblémái Wass Albert regényeiben Olvasás

2004/FK

78

Molnár Tünde

Erdély legszebb arborétuma Olvasás

2005/DA

79

Molnár Tünde

Barabás Miklós, a festő Olvasás

2007/DA

80

Molnár Tünde

Nopcsa báró dinoszauruszai Olvasás

2007/DA

81

Nagy Éva, Turzai Zsolt

Amiért a harang szól Olvasás

2001/DA

82

Nagy Kinga

Szeltersz varázslatos növényvilága Olvasás

1999/DA

83

Nagy Lóránd Zsigmond

„Kicsi csupor, nagy a füle…”- Fazekasság és hagyományok Désházán Olvasás

2002/NÉ9,DA

84

Nagy Lóránd Zsigmond

Varsolc, az élő hagyományok bölcsője Olvasás

2001/NÉ,DA

85

Nagy Lóránd Zsigmond

Ifjabb Wesselényi Miklós, a magyar reformkor egyik legnagyobb egyénisége

2001/KM,NÉ

86

Pálossy Zsuzsanna

Találkozásom egy különös és ritka betegséggel Olvasás

2004/BB

87

Papp Klára

P. Szathmáry Károly élete és munkássága Olvasás

2008/DA

88

Polgár Klára Dalma

Gáspár János Csemegéi Olvasás

2003/SI10

89

Polgár Klára Dalma

A gyergyóditrói kovácsmesterségről Olvasás

2004/DA

90

Polgár Klára Dalma

Mivé lett Háromszék Szaharája? Olvasás

2005/DA

91

Polgár Klára Dalma

Elmúlt korok emléke – a gyergyóditrói vízimalom Olvasás

2003/DA

92

Póra Erika

Egy halálra ítélt kutyafajta, az erdélyi kopó Olvasás

2004/DA

93

Póra Erika

Pedro az én kedvencem (A pireneusi masztiff) Olvasás

2003/BB

94

Raab Eszter

Évgyűrűk – Szolokma rövid története Olvasás

2002/KM,RV11

95

Rănoiu Aranka

Az algebrai összefüggések geometriai értelmezése

2001/SJ12

96

Sepsi Noémi Zsuzsanna

Pogany Albert, un nom oublié dans l’histoire du Collège Olvasás

2007/SzH13

97

Simon Anna

Az Euler kör néhány érdekes tulajdonsága

2001/SJ

98

Simon Zsuzsanna

Dioszeghy László, a tudós, a festő és az író Olvasás

2004/DA

99

Simon Zsuzsanna

Marci és Máriskó, a barátaim Olvasás

2005/DA

100

Simon Zsuzsanna

Willy és Viky, a papagájaim Olvasás

2004/DA

101

Sípos Ágnes

Népi gyógymódok és babonák Magyarlapádon Olvasás

2009/DA

102

Sípos Ágnes

Az újjászületés kora

2007/FK

103

Szabó Emília

Erdély első minerológus utazója Olvasás

2006/DA

104

Szabó Emília

A hely kötelezte, a feladat erőssé tette őket Olvasás

2005/DA

105

Szabó Emília

„Eleget vizsgáltalak titeket alulról, most felülről kezdelek nézni benneteket” – Hell Miksa, a leghíresebb magyar csillagász Olvasás

2007/DA

106

Szabó Emília

Az ószövetségi papság története és feladata Olvasás

2006/LI14

107

Szabó Emília

„Szedjetek szilvát,mert  énelőlem már az utóbbi időben elbújik”- Vita Zsigmond, az ember Olvasás

2006/DA

108

Szabó Emília

Szemerjai Szász Károly Olvasás

2006/DA

109

Szabó Emília

Erzsébet, a kedves – Árpádházi Szent Erzsébet az irodalomban Olvasás

2007/DA

110

Szabó Emília

Verestói Sámuel természettudományos szemlélete Olvasás

2007/DA

111

Szabó Koppány

Enyed pusztulása

2007/

112

Szakács Júlia Kinga

Féltve őrzött kincsünk a fekete gólya Olvasás

2005/LE

113

Szakács Júlia Kinga

Szívod-e még, vagy leteszed? A dohányzástól a tüdőrákig Olvasás

2006/LE

114

Szakács Júlia Kinga

„Erdély hajnalcsillagának” Testámentomi rendelése

2007/

115

Szakács Júlia Kinga

Bocskai –szabadságharc „Erdély hajnalcsillagának” Testámentomi rendelése Olvasás

2009/KJ

116

Szakács Júlia Kinga

„… egy nép azt mondta: „Elég volt!”- Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc mártírjai Olvasás

2007/KJ

117

Szakács Krisztina
Vakon Mária

Mi és a farkas. Farkasmese felnőtteknek

2008/LE

118

Szász Mónika Deniszke

Benkő Ferenc a tanár, a tudós és gyűjtő Olvasás

2003/DA

119

Szász Mónika Deniszke

Szalmát fon az egész falu Olvasás

2004/DA

120

Székely Áron

A fácántenyésztés fontossága Olvasás

2002/DA

121

Székely Krisztina

Az Erdélyi Szigethegység orchideái Olvasás

2009/DA

122

Szilágyi Nóra Melinda

Torockói havasok turisztikai objektumai

2007/

123

Turzai Alpár

A lapádi nagy hegy alatt Olvasás

2003/TM

124

Turzai Enikő Andrea

Egy elfelejtett természettudós lepkéi Olvasás

2000/DA

125

Turzai Orsolya

A torockói népviselet és a festett bútor Olvasás

2004/TM

126

Turzai Orsolya

„… a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma” – A kenyérsütés kellékei és módja Magyarlapádon Olvasás

2006/TM

127

Turzai Orsolya

Hermányi D. J. élete és munkássága Olvasás

2006/TM

128

Udvari Ibolya

Rejtett kincsek Olvasás

2001/DA

129

Udvari Ibolya

A hajdani és majdani kastély Olvasás

2000/DA

130

Udvari Ibolya

Ifj. Zeyk Miklós, a ritka képességű és nagy tudományú enyedi tanár Olvasás

2005/DA

131

Vakon Mária

Hüllő barátaink a gyíkok

2007/LE

 

1. Dvorácsek Ágoston, 2. Kis Szabolcs Árpád, 3. Dr. László Enikő, 4. Bakó Irén, 5. Bakó Botond, 6. Turzai Melánia, 7. Kónya Mária, 8. Fodor Katalin, 9. Nagy Éva (varsolci tanárnő), 10. Stáb Ildikó, 11. Raab Vilmos (szolokmai lelkipásztor), 12. Simon János, 13. Szabó Hajnal, 14. Lőrincz Ildikó

A Fenichel Sámuel Önképzőkör 10 éves évfordulójára egy emlékkönyv került kiadásra, amely ITT olvasható.

Reméljük, hogy tevékenységünket a jövőben is sikeresen folytathatjuk a Fejedelem árnyékában, aki immár négyszáz éve őrködik kedvenc scholája felett!

 

 

 

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.